مدیر: سبدگردان ثنا
متولی: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
 حسابرس:موسسه حسابرسی کارای پارس
 
تاریخ محاسبه:
صدور:
ابطال:
آماری:
کل ارزش خالص:
تعداد واحدها:
تعداد واحدها ممتاز:
تعداد واحدها عادی:

اخبارروند ارزش خالص دارائی‌های ترکیبی صندوق سرمایه گذاری زرین نهال ثنا